โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Upskill, Re Skill) สำหรับคนพิการ