ข้าราชการครู

นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมท สว่างอารมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง
ครูชำนาญการ
นางสาวมณฑา คชาชัย
ครูชำนาญการ
นายสหภัฒน์ เชยล้อมขำ
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพิน ศรีเกตุสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี
ครูชำนาญการ
นางสาววาริณี ดิษฐวุฒิ
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรวดี จิตตะสุขีกุล
ครู
นางสาวอัจฉรินทร์ คำด้วง
ครู
นางสาววิรชา เมืองมูล
ครู
นางสาวดนิตา ศรีภุมมา
ครู
นางสาวนิรดา จันทฤกษ์
ครู
นายพัฒนากร คำด้วง
ครู
นางสาวนวพัชร์ ชมตา
ครู
นางสาวสำเริง มาปู่
ครู
นางสาววรรณี สุทธิวงษ์สา
ครู
นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์
ครู
นายสันติ แว่นแก้ว
ครู
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิพันเมฆ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นายพัศพงศ์ สังข์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิรชา โรจนสิริ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญานิศ ศรีมณี
ครูผู้ช่วย
นายวีรพล ใจนาแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุษบา จินดาจำรูญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิตา ทวาภพ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอุมา ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญผกามาศ มนตรี
ครูผู้ช่วย
นางสาววรันธร ทายา
ครูผู้ช่วย
นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง
ครูผู้ช่วย
นางสาววันวิสาข์ ธชาภินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวณภัทร์สรัล ดิสเฟลด์
ครูผู้ช่วย
นายเมธี ขันทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอาลิญาณ์ ชิณโพธิ์คัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริญญา กุลทัพ
ครูผู้ช่วย
นายพรพิทักษ์ คุณสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นายวุฒิไกร สุดาชม
ครูผู้ช่วย
นายเตชินท์ สิงห์สาทิต
ครูผู้ช่วย
นางสาวเบญญาภา เสนคำสอน
ครูผู้ช่วย
นางกนกลักษณ์ ทรัพย์สังข์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉรินทร์ ศักดิ์นิธินนท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลยา ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย
นางณัฏฐ์วรัตน์ ปันตาธรรม
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทรายคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤติยาภรณ์ อั้นคง
ครูผู้ช่วย

Scroll to Top