ข้าราชการครู

นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
ครู คศ.3
นายสุเมท สว่างอารมณ์
ครู คศ.3
นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา
ครู คศ.3
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง
ครู คศ.2
นายวรรณธนุ วรรณกิจ
ครู คศ.2
นางสาวมณฑา คชาชัย
ครู คศ.1
นายสหภัฒน์ เชยล้อมขำ
ครู คศ.1
นางสาวอรพิน ศรีเกตุสุข
ครู คศ.1
นางสาววาริณี ดิษฐวุฒิ
ครู คศ.1
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี
ครู คศ.1
นางสาวพรรวดี จิตตะสุขีกุล
ครู คศ.1
นางสาวอัจฉรินทร์ คำด้วง
ครู คศ.1
นางสาววิรชา เมืองมูล
ครู คศ.1
นางสาวดนิตา ศรีภุมมา
ครู คศ.1
นางสาวนิรดา จันทฤกษ์
ครู คศ.1
นายพัฒนากร คำด้วง
ครู คศ.1
นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ
ครู คศ.1
นางสาวนวพัชร์ ชมตา
ครู คศ.1
นางสาววรรณี สุทธิวงษ์สา
ครู คศ.1
นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์
ครู คศ.1
นายสันติ แว่นแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิพันเมฆ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นายพัศพงศ์ สังข์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิรชา โรจนสิริ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญานิศ ศรีมณี
ครูผู้ช่วย
นายวีรพล ใจนาแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุษบา จินดาจำรูญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิตา ทวาภพ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอุมา ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญผกามาศ มนตรี
ครูผู้ช่วย
นางสาววรันธร ทายา
ครูผู้ช่วย
นางสาววันวิสาข์ ธชาภินทร์
ครูผู้ช่วย
นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวณภัทร์สรัล ดิสเฟลด์
ครูผู้ช่วย
นายเมธี ขันทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอาลิญาณ์ ชิณโพธิ์คัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริญญา กุลทัพ
ครูผู้ช่วย
นายพรพิทักษ์ คุณสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นายวุฒิไกร สุดาชม
ครูผู้ช่วย

Scroll to Top