หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศสำหรับการศึกษาพิเศษฯ