ภาพหน้าปก-เว็บไซต์-วิสัยทัศน์
P2 Wedding landing page
P2 Wedding landing page
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักเรียนตลอดปีการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนพิการอายุแรกเกิดหรือแรกพบความพิการไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

ฟรีค่าใช้จ่าย

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน

พื้นที่ให้บริการตามหน่วย

6 อำเภอได้แก่ สองพี่น้อง อู่ทอง หนองหญ้าไซ ด่านช้าง เดิมบางนางบวช บางปลาม้า

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

 ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การส่งต่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ประสานการจัดการเรียนร่วม เป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศ
จัดบริการ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
และบริการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่เด็กพิการทั้ง 9 ประเภท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบงานสถานศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

Scroll to Top