ฝ่ายบริหาร

นางวราภรณ์ เมฆขาว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์
รองผู้อำนวยการฯ
นางสาวสุกัญญา อินทมา
รองผู้อำนวยการฯ
นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายสุเมท สว่างอารมณ์
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายวรรณธนุ วรรณกิจ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

Scroll to Top