พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพาพร ชีพนุรัตน์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายณัฐพร อินต๊ะวิกุล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางฉวีวรรณ ปานทสูตร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งลักษณ์ สร้อยสุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเรณู นาคปานวงศ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางภัณฑิรา ธรรมมา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวแสงระวี เหมลี
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวจงกลนี วรรณเจริญ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางเพชรา พุทธนิมิตร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวพัชรีพร ดวงมาลา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายศุภวิชญ์ คล้ายนิ่ม
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสถิตย์ชัย สาเทศ
พนักงานราชการ (พิมพ์เบลร์ล)
นางสมาน แสงขำ
พนักงานราชการ(คนครัว)
นางสาวเขมจิรา เศรษ์ฐากุลกิจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมะลิวัลย์ สุขโพธิ์เพชร
ครูอัตราจ้าง
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรรัตน์ อนุสรณ์ประชา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุวรรณวดี ภักดี
ครูอัตราจ้าง
นายจุฐาวัฒน์ ศรีโปฎก
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริกุล พวงผกา
ครูธุรการ

Scroll to Top