พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

นางสาวณภัทร์สรัล ดิสเฟลด์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายเมธี ขันทอง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวทิพาพร ชีพนุรัตน์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวชญานิศ ศรีมณี
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางฉวีวรรณ ปานทสูตร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งลักษณ์ สร้อยสุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเรณู นาคปานวงศ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวศศิธร พงษ์เพียร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายณัฐพร อินต๊ะวิกุล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาววันวิสาข์ ธชาภินทร์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเด่นนภา ชาไชย
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวศศินัฎฐ์ ชูขาว
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวพิภัช ทรัพย์สกุลกิจ
พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์เบรลล์)
นางสาวกาญจนา ใจตรง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเกศดา จันทร์ทรง
ครูอัตราจ้าง
นางภัณฑิรา ธรรมมา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนกมล อินทรสุริยวงศ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจงกลนี วรรณเจริญ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริกุล พวงผกา
ครูธุรการ