พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพาพร ชีพนุรัตน์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางฉวีวรรณ ปานทสูตร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งลักษณ์ สร้อยสุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเรณู นาคปานวงศ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายณัฐพร อินต๊ะวิกุล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเด่นนภา ชาไชย
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวกาญจนา ใจตรง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางภัณฑิรา ธรรมมา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเกศดา จันทร์ทรง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวแสงระวี เหมลี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจงกลนี วรรณเจริญ
ครูอัตราจ้าง
นางเพชรา พุทธนิมิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัชรีพร ดวงมาลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริกุล พวงผกา
ครูธุรการ

Scroll to Top