ดาวน์โหลดเอกสาร

เลขที่คำสั่งเอกสาร
002/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2562
003/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
004/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
005/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
006/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา5
007/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมตัวความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู
008/2563เรื่องแต่งตั้งครูครูพี่เลี้ยงสำหรับครูผู้ช่วย
009/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูผู้ช่วย
010/2563เรื่องแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับครูผู้ช่วย
011/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขบวนการPLC
013/2563เรื่องให้ราชการเดินทางไปราชการ
014/2563เรื่องให้ราชการเดินทางไปราชการ
015/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
016/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิคุณพุ่ม
017/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
019/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ
020/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
021/2563เรื่องให้ราชการเดินทางไปราชการ
022/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
023/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน-โครงการ5ส.
024/2563เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง-ครู
025/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา
026/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา-ปีการศึกษา2562
027/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
028/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
031/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ
035/2563เรื่องให้ราชการเดินทางไปราชการ
037/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
040/2563เรื่องมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
061/2563เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบและกลั้นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง-ครู-รายปีการศึกษา-2561
061/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
063/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน-โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
064/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ และเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
065/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ประจำปี-2563
066/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
067/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
068/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
069/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
070/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู-ประจำปี2563
072/2563เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ-PLC
073/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
075/2563เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการกีฬาอนุชน
076/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
077/2563เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง-Workshop-for-Carrying-in-Children-with-Physical-Impairment
080/2563เรื่องเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ
082/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
083/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา
084/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
085/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
089/2563พิธีเปิดหน่วยบริการสองพี่น้อง
090/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
091/2563แต่งตั้งกรรมการตรวจบทความทางวิชาการ-และเรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
093/2563เรื่องแต่งตั้งคณะดำเนินงานงานต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5
095/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
096/2563เรื่องคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ปฎิบัติงานในระบบ-GFMIS-และผู้ถือชุดอุปกรณ์-Token-Key
097/2563เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าใช้งานในระบบ-GAQA
098/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย และตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน
099/2563เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนควบคุมข่าวสารลับ
102/2563เรื่องคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่-Company-User-Maker
103/2563เรื่องคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่-Company-User-Maker
104/2563เรื่องคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่-Company-User-Maker
105/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
106/2563เรื่องให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
107/2563คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
108/2563คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
109/2563คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ
110/2563คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป
112/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการและครูอัตรจ้าง
119/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา-2563
156/2563เรื่องการจ้างครูอัตรจ้าง
Scroll to Top