ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐมเข้าศึกษาดูงาน สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก งานอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้