กิจกรรม​ค่ายอาสา​ “อยาก​ลอง​ ลองเลย”​

วันที่ 6 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ คณะครู ค่ายอาสา และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม​ค่ายอาสา​ “อยาก​ลอง​ ลองเลย”​ พัฒนา​ปรับปรุง​สถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการ​หนองหญ้าไซ ให้มีแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

Scroll to Top