โครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมอบสิ่งของตาม “โครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง พร้อมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียน การสอน และให้กำลังใจคณะ ครูหน่วยบริการ และนางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มอบสิ่งของ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบาง
นางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอสามชุก