การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในสถานศึกษา