การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ (COVID – 19)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน
รับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ (Covid-19) ระยะสองการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
ประธานกรรมการฯ นางสุลีกาญ ธิแจ้ รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
ในรูปแบบระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพิเคชั่น ZOOM