โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะครู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยมี นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ในรูปแบบระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพิเคชั่น ZOOM