โครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู เรื่อง “เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”
ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกุร นายกสมาคมครู
การศึกษาพิเศษไทย เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านการอบรมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพิเคชั่น ZOOM