กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคคลากร จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบำรุงราษฎร์ (หัวไผ่) และวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี