โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ส่งต่อผู้ป่วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย

โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ส่งต่อผู้ป่วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ส่งต่อผู้ป้วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 5
ร่วมกับภาคีเครือข่าย หัวข้อ “การดูแลเด็กออทิสติก” จัดอบรมโดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น