ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(ระบบคูปองการศึกษา) เป็นวิทยากรใหความรู้ ครู กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยการประชุมผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพิเคชั่น ZOOM