การประเมินที่เกิดจากปฏิบัติ หน้าที่ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการประเมินที่เกิดจากปฏิบัติ
หน้าที่ตำแหน่ง ครู เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 10 คน
โดยมี นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร เป็นคณะกรรมการ
การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา 2563 ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการ