แนวทางและการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

“แนวทางและการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ข้ารับชม Facebook Live “แนวทางและการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.)