ติดตามผลการนำร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบสู่การปฏิบัติ

ติดตามผลการนำร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู รับการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำการนำร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2563 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี