ประเมินความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-site

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-site วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดเรียนในรูปแบบ
On-site ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งตรวจความพร้อมในการบริหาร
สถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมี
นางสาวปรมาพร ฤกษ์สอาด ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลทับตีเหล็ก เป็นผู้แทนประธานฯ