ร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์
เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)