ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

ศกศ.เขต 5 ร่วมกันพัฒนาระบบประกัน วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2564
นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากร ได้ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ เป็นวิทยากร ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)