ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมให้
“นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม” โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)