โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ศกศ.เขต 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)