โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาวผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)