Suphanburi Music & Craft & Folk Arts Festival#1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปความคืบหน้า และการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Suphanburi Music & Craft & Folk Arts Festival#1 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี