ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี