โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู จัดโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อที่หลากหลายตรงตามความต้องการ จำเป็นของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมี นางสาวสุปราณี เมฆขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทอง นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นกรรมการตัดสิน