โครงการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2564นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรีฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2564ณ โรงแรมเลิศธานี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี