โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 25-29 มกราคม 2564 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรม วิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี