ประชุมหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอด่านช้าง จัดประชุมเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยบริการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ