ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรึกษาหารือรับทราบ ความก้าวหน้าทางพัฒนาการของนักเรียน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง