โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ”

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้
การรับรู้ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม