คณะครูศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางสาวสุกัญญา อินทมา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะครูเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและระบบการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียนประเภทไป-กลับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ