ประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมวิชาการขยายผลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กพิเศษ และหลักสูตรการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการ โดย ครูวรรณธนุ วรรณกิจ และครูวิรชา เมืองมูล ซึ่งมีรองผู้อำนวยการ นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ นางสาวสุกัญญา อินทมา ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลกร ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้