ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชนจังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2563 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และนางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชนจังหวัดน่าน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน