โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมมอบกระปุกออมสิน และสมุดเงินออมให้กับนักเรียน เป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการออม รู้จักเก็บหอมรอมริบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง