พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิพันเมฆ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายพัศพงษ์ สังข์ประเสริฐ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรพีแพรว ชาดิษฐ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายเมธี ขันทอง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวทิพาพร ไพบูลย์สิทธิ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวชญานิศ ศรีมณี
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางฉวีวรรณ ปานทสูตร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งลักษณ์ สร้อยสุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวเรณู นาคปานวงศ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวศศิธร พงษ์เพียร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายณัฐพร อินต๊ะวิกุล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวพรหมรี โวหาร
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาววันวิสาข์ ธชาภินทร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน
ครูอัตราจ้าง
นายวรกฤต แสงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเด่นนภา ชาไชย
ธุรการ
นางสาวศศินัฎฐ์ ชูขาว
ครูอัตราจ้าง