ฝ่ายบริหาร

นางวราภรณ์ เมฆขาว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์
รองผู้อำนวยการฯ
นางสาวสุกัญญา อินทมา
รองผู้อำนวยการฯ
นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายสุเมท สว่างอารมณ์
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป